Danh sách bộ số đề từ 00 đến 99 gồm những con số nào?

Nhiều người chơi chọn đánh theo các bộ số đề từ 00 đến 99 vì đây được xem là một trong những cách hiệu quả để đảm bảo được chiến thắng thường xuyên. Nhưng trước đó thì hãy chú ý đến các thông tin sau để có thể nhanh chóng cập nhập được các bộ số đề chuẩn nhất

Danh sách bộ số đề từ 00 đến 99 gồm những con số nào?
Danh sách bộ số đề từ 00 đến 99 gồm những con số nào?

Bộ số bắt đầu bằng 0

Danh sách đầu tiên trong bộ số đề từ 00 đến 99 sẽ bao gồm các tùy chọn phổ biến sau đây

 • Bộ 00 sẽ có 00,05,50,55
 • Bộ 01 sẽ có 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ 02 sẽ có 02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ 03 sẽ có 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ 04 sẽ có 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ 05 sẽ có 05,50,00,55
 • Bộ 06 sẽ có 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ 07 sẽ có 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ 08 sẽ có 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ 09 sẽ có 09,90,04,40,59,95,54,45

Bộ số bắt đầu bằng 1

Với bộ số đề bắt đầu bằng 1 sẽ có các tùy chọn như:

 • Bộ 10 với 8 số 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ 11 với 4 số 11,16,61,66
 • Bộ 12 với 8 số 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ 13 với 8 số 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ 14 với 8 số 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ 15 với 8 số 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ 16 với 4 số 16,61,11,66
 • Bộ 17 với 8 số 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ 18 với 8 số 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ 19 với 8 số 19,91,14,41,69,96,64,46

>>> Xem thêm: Cập nhập cá cược lô đề hữu ích từ các cao thủ soi cầu xsmb

Bộ số bắt đầu bằng 2

Các bộ số đề bắt đầu tư hàng 2 cũng sẽ bao gồm:

 • Bộ 20 gồm số đề 20,02,25,52,70,07,75,57
 • Bộ 21 gồm số đề 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ 22 gồm số đề 22,27,72,77
 • Bộ 23 gồm số đề 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24 gồm số đề 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 25 gồm số đề 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ 26 gồm số đề 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ 27 gồm số đề 27,72,22,77
 • Bộ 28 gồm số đề 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ 29 gồm số đề 29,92,24,42,79,97,74,47
Bộ số bắt đầu bằng 2 đầy đủ nhất
Bộ số bắt đầu bằng 2 đầy đủ nhất

Bộ số bắt đầu bằng 3

 • Bộ 30 là tập hợp 30,03,35,53,80,08,85,58
 • Bộ 31 là tập hợp 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ 32 là tập hợp 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ 33 là tập hợp 33,38,83,88
 • Bộ 34 là tập hợp 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ 35 là tập hợp 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ 36 là tập hợp 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ 37 là tập hợp 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ 38 là tập hợp 38,83,33,88
 • Bộ 39 là tập hợp 39,93,34,43,89,98,84,48

Bộ số bắt đầu bằng 4

Nếu đánh theo đầu 4 dựa vào các bộ số đề từ 00 đến 99 thì nên chọn

 • Bộ 40 sẽ có con 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ 41 sẽ có con 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ 42 sẽ có con 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ 43 sẽ có con 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ 44 sẽ có con 44,49,94,99
 • Bộ 45 sẽ có con 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ 46 sẽ có con 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ 47 sẽ có con 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ 48 sẽ có con 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ 49 sẽ có con 49,94,44,99

Bộ số bắt đầu bằng 5

Nếu chọn đánh theo bộ số 5 thì bạn nên bắt đầu bằng các tùy chọn là:

 • Bộ 50 là tập hợp gồm 50,05,55,00
 • Bộ 51 gồm có 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ 52 chính là 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ 53 bao gồm 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ 54 sẽ có các số 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ 55 gồm 4 số đề 55,50,05,00
 • Bộ 56 sẽ là 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ 57 sẽ là 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ 58 sẽ là 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ 59 có các con 59,95,54,45,09,90,04,40
Các bộ số đề được cập nhập đầ đủ dành cho người chơi cá cược
Các bộ số đề được cập nhập đầ đủ dành cho người chơi cá cược

Bộ số bắt đầu bằng 6

Với các bộ số đẹp bắt đầu bằng 6 thì sẽ có 10 bộ số sau đây:

 • Bộ 60 là các số 60,06,65,56,10,01,15,51
 • Bộ 61 là các số 61,16,66,11
 • Bộ 62 là các số 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ 63 là các số 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ 64 là các số 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ 65 là các số 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ 66 là các số 66,61,16,11
 • Bộ 67 là các số 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ 68 là các số 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ 69 là các số 69,96,64,46,19,91,14,41

Bộ số bắt đầu bằng 7

Nếu là bộ số bằng đầu bằng 7 thì sẽ có:

 • Bộ 70 gồm 8 số 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ 71 sẽ là các con 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ 72 với 72,27,77,22
 • Bộ 73 là 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ 74 là các số 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ 75 gồm có 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ 76 gồm có 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ 77 sẽ bao gồm 77,72,27,22
 • Bộ 78 là con 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ 79 bao gồm 79,97,74,47,29,92,24,42

>>> Xem thêm: Hướng dẫn đánh cầu bạch thủ miền Bắc đảm bảo thành công

Bộ số bắt đầu bằng 8

Bộ số bắt đầu bằng 8 gồm những con số nào? Hãy đọc các gợi ý có sau đây

 • Bộ 80 nên đánh con 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ 81 nên đánh con 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ 82 nên đánh con 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ 83 nên đánh con 83,38,88,33
 • Bộ 84 nên đánh con 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ 85 nên đánh con 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ 86 nên đánh con 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ 87 nên đánh con 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ 88 nên đánh con 88,83,38,33
 • Bộ 89 nên đánh con 89,98,84,48,39,93,34,43

Bộ số bắt đầu bằng 9

Cuối cùng trong danh sách bộ số đề từ 00 đến 99 chín là tùy chọn từ 90-99

 • Bộ 90 sẽ là đề số 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ 91 với các con 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ 92 gồm 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ 93 có các số 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ 94 là 94,49,99,44
 • Bộ 95 bao gồm 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ 96 sẽ có 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ 97 với các con 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ 98 sẽ là con đề 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ 99 bao gồm 99,94,49,44

Hy vọng thông tin trên đây cũng đã giúp bạn cập nhập được chính xác các bộ số đề từ 00 đến 99. Nếu muốn áp dụng các bộ số này vào các thị trường lô đê cụ thể thì hãy chọn truy cập tại nhà cái B8B và đăng ký tài khoản ngay hôm nay.

Related posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *